การจอง และ การชำระเงิน


การชำระเงิน

 • เมื่อท่านทำการจองโดยการกรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ของทางรีสอร์ท (โปรดระบุข้อมูลทุกช่องในแบบฟอร์มเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ)
 •  ระบบจะส่งเมล์การจองมายังรีสอร์ท โดยทางรีสอร์ทจะทำการติดต่อท่านกลับ ผ่านทาง Email หรือเบอร์โทร ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม
 • ทางรีสอร์ท จะเช็คห้องว่างในวันที่ลูกค้ากำหนดเข้าพัก
 • ทางรีสอร์ทจะออกใบแจ้งยืนยันการจองห้องพัก และการให้ชำระเงิน 50% กลับไปยังลูกค้าทางอีเมล์ 
  ลูกค้าสามารถชำระเงินตามยอดในใบแจ้งของรีสอร์ทดังกล่าว
 • การชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% ลูกค้าสามารถ ชำระได้ที่รีสอร์ท โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต
 • การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อรีสอร์ทได้รับชำระเงินมัดจำจากท่านแล้วอย่างน้อย 50% ของยอดค่าใช้บริการทั้งหมด
 • กรุณาติดต่อรีสอร์ทเพื่อยืนยันการจองโดยทันที เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ
 • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการระบุหมายเลขบัญชีธนาคาร ลงบนเว็บไซต์ 
 • ลูกค้าสามารถสอบถามกับทางรีสอร์ท หรือ ชำระเงินผ่านทางธนาคารตามเงื่อนไขในใบแจ้งที่ระบุเท่านั้น
 • หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินมัดจำภายใน 24 ชั่วโมงหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด
  รีสอร์ทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนเงิน

 • กรณีลูกค้าไม่เข้าพักในวันที่กำหนด (No show) ทางรีสอร์ทขอสวงนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ 50 %
 • กรณีไม่สามารถเดินทางมาเข้าพักในวันที่กำหนด ลูกค้าสมารถเลื่อนการเข้าพักได้ ก่อนวันเข้าพักตามที่ระบุในการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10-14วัน